Syfte

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur- och att vi säkerställer att våra kunders personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Omfattning

Denna integritetspolicy beskriver hur Teamreager AB behandlar och använder alla inkomna personuppgifter från våra privatkunder och våra företagskunder. Denna integritetspolicy gäller för alla som använder vår webbplats samt våra våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Samtycke

Genom att kunden lämnar sina personuppgifter/ företagsuppgifter till oss för att beställa varor, eller vid förfrågningar om produkter tjänster eller för att ta in offerter, godkänner kunden och samtycker till att vi behandlar dennes personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att mailledes kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla kundens personuppgifter för de särskilda syften som kunden samtyckt till.

Avtal

Köper kunden varor eller tjänster från oss behandlas kundens personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att vi som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Teamreager kan i vissa fall och då vi tycker det finns ett upplysningsvärde för kunden, att komma att behandla kundens personuppgifter i marknadsföringsändamål, detta i de fall vi ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga, liknande och nya produkter och/eller tjänster. Kunden kan när som helst avregistrera sig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på denna webbplats och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter. Vi samlar dessutom icke-personlig information vid besök på denna webbplats med hjälp av cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Våra kunders personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt affärssystem. Personuppgifter i form av mejladresser bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Vi bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

– Fullgöra förpliktelser gentemot kund

– Förbättra kundupplevelsen

– Tillhandahålla god service

– Leverans av beställningar

– Marknadsföring

– Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och
affärsutveckling relaterat till våra produkter och tjänster

– Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vi sparar inte personuppgifter längre tid än 36 månader vad gäller privatkonsumenter.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Vi är skyldiga att följa företagets regler för informations- och IT-säkerhet.

Kundens rättigheter

Kunden kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om denne samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. En avgift kan tas ut ifall begäran är återkommande, ogrundad eller orimlig (enligt GDPR-lagstiftningen).
Kunden som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dennes personuppgifter. Kunden har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att denne motsätter sig fortsatt behandling av sina personuppgifter, undantaget den typ av uppgifter som vi är ålagda att spara enligt exempelvis bokföringslagstiftning.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att revidera denna Integritetspolicy från en tid till en annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

Säkerhetsincident

Teamreager AB sparar eller lagrar aldrig några personnummer på privatpersoner men har ändå skyldighet att upplysa våra kunder om risk för om en säkerhetsincident skulle inträffa:

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks.

Exempelvis: -Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
Finansiell förlust

– Brott mot sekretess eller tystnadsplikt

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har:

– Blivit förstörda

– Gått förlorade på annat sätt

– Kommit i orätta händer

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter. Skulle en säkerhetsincident inträffa, t.ex. genom dataintrång ska alla berörda informeras, om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, samt att vi har 72 timmar på att rapportera detta till Datainspektionen.
Följande ska genomföras vid personuppgiftsincident:

– Upprätta en handlingsplan för de fall en personuppgiftsincident inträffar

– Dokumentera alla personuppgiftsincidenter, även dem som inte måste anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (gamla Datainspektionen)

Ansvar

Teamreager AB med organisationsnummer 556818-1662 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Senast uppdaterad 2023 02 03